Ontwerptoelichting

>Archeologisch verleden

Masamuda toont het verre verleden dat niet in de geschiedenisboekjes staat. De wereld van het dagelijks leven uit een tijd waaruit geen of nauwelijks historische bronnen bewaard zijn gebleven.

Het Rotterdams-Haagse deltagebied en zeker ook Vlaardingen kennen een rijke archeologische traditie. Kenmerkend is de opmerkelijk goede conservering in de natte ondergrond van organische resten, zoals hout, bot, plantenresten, leer en soms zelfs textiel. Voor het onderwijs, historisch-archeologisch geïnteresseerden en gewoon iedereen met een beetje belangstelling probeert Flardingha een leuk en betrouwbaar beeld van dit verleden te geven.

Naast de steentijd (Vlaardingencultuur) en Middeleeuwen (Rotta) worden in de komende jaren als onderdeel van de tijdreis de Midden-Steentijd (Bergschenhoek), IJzertijd (Vlaardingen Holierhoekse- en Broekpolder) en de Romeinse Tijd (Schiedam) opgenomen. De Late Middeleeuwen worden verbeeld door een ontginningsnederzetting uit Hellevoetsluis en een bakstenen woontoren (Vlaardingen mottekasteel Holy).

>Boomstamboten

Masamuda bestaat niet alleen uit gebouwen en landschappen. We willen ook laten zien hoe vroegere bewoners van het deltagebied zich verplaatsten. Een dicht wegennet was er lange tijd niet en voor contacten met andere nederzettingen, jachtgebieden of het drijven van handel waren de bewoners afhankelijk van het vervoer over het overvloedig aanwezige water.

Tot in de Middeleeuwen werden daarom boomstamboten gemaakt, waarmee in het krekenlandschap goed gemanoeuvreerd kon worden. Met reconstructies van opgegraven werktuigen zijn inmiddels boomstamboten uit de Late Steentijd (Hardinxveld), Vroege IJzertijd (Vlaardingen Vergulde-Hand) en Romeinse Tijd (Hoogstad) vervaardigd

>Gerealiseerd

Gerealiseerd Vlaardingencultuur

Zo’n 5.000 jaar geleden woonden in de delta mensen langs kreken en leefden van zowel de jacht en visserij als akkerbouw en veeteelt. In Vlaardingen werd hun samenlevingsvorm als eerste wetenschappelijk onderzocht en kreeg naar deze vindplaats zijn naam: Vlaardingencultuur. Het is een echte steentijdcultuur, met vuursteen als grondstof voor veel van de gereedschappen. Ook het Vlaardingencultuurhuis is met vuurstenen werktuigen vervaardigd. De huizen waren gemaakt van bouwmaterialen uit de directe omgeving: hout van waterminnende boomsoorten, riet uit de moerassen en klei die langs de rivier- en kreekoevers gedolven werd.

Gerealiseerd Rotta

Waar nu de vermaarde Markthal staat, lag ooit de oorsprong van het middeleeuwse Rotterdam, toen nog Rotta geheten. Het Rottahuis is een waarheidsgetrouwe reconstructie van één van de daar opgegraven huizen. Samen met de ernaast gelegen imposante boerderij, naar voorbeeld van opgravingen in Spijkenisse (Hartel-West), dateert dit huis van rond het jaar 1000. Dit is de periode waarmee Vlaardingen naam heeft gemaakt.

Bij de nederzetting Flardingha leverde de Westfriese graaf Dirk in 1018 met goed gevolg een veldslag tegen zijn heer, de Duitse keizer. Deze ‘Slag bij Vlaardingen’ betekende een belangrijk moment in de verzelfstandiging van westelijk Nederland, dat onder de naam Holland wereldwijd grote invloed zou krijgen.

De Universiteit Leiden (faculteit archeologie) heeft een NWO-beurs (Nederlands Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek) gekregen om samen met Masamuda te onderzoeken hoe mensen tijdens de Vlaardingencultuur leefden. Komende jaren zal dit onder andere leiden tot de verdere inrichting van het gereconstrueerde huis.

Te realiseren Mottekasteel Holy
Te realiseren Ijzertijdboerderijen
Te realiseren Romeinse Tijd
Te realiseren Mesolithicum
Te realiseren Uithof Hellevoetsluis
Te realiseren Boomstamkano’s
Te realiseren Puntertje Spoortunnel